اپارتمان - 101 تبريز

اجاره بها: 25,000,000 تومان
پیشپرداخت: 500,000,000 تومان
برای
اپارتمان
170
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

طبقه اول نمام نصبیات کامل

رسمی شش دانگ اجاره ای تبريز باغشمال جدید