اپارتمان - 100 تبريز

قیمت فروش: 35,000,000 تومان
برای
اپارتمان
60
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

طبقه سوم بدن پارگینک و اسانسور تک واحده لوکس

رسمی رسمی فروشی تبريز امام خمینی