اپارتمان - 131 تبريز

قیمت فروش: 11,000,000,000 تومان
برای
اپارتمان
90
متر مربع
1
سرویس
2
اتاق

تمام نصبیات

رسمی شش دانگ فروشی تبريز ولیعصر