اپارتمان - 130 تبريز

قیمت فروش: 4,000,000,000 تومان
برای
اپارتمان
100
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

پارگینک - آسانسور - تمام نصبیات

رسمی رسمی فروشی تبريز فلکه فجر