حیاط - 128 تبريز

قیمت فروش: 18,600,000,000 تومان
برای
حیاط
310
متر مربع
1
سرویس
2
اتاق

حیاط در کوچه 6 متری 23*13.5 برای مناسب ساخت و ساز

رسمی شش دانگ فروشی تبريز پاستور جدید