اپارتمان - 125 تبريز

قیمت فروش: 9,000,000,000 تومان
برای
اپارتمان
125
متر مربع
1
سرویس
2
اتاق

بدون نصبیات صفر

رسمی شش دانگ فروشی تبريز امام خمینی