حیاط - 123 تبريز

قیمت فروش: 13,000,000,000 تومان
برای
حیاط
131
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

بر خیابان باغشمال جدید

رسمی شش دانگ فروشی تبريز باغشمال جدید