اپارتمان - 121 تبريز

قیمت فروش: 7,300,000,000 تومان
برای
اپارتمان
113
متر مربع
1
سرویس
2
اتاق

تمام نصبیات پارکنیگ آسانسور انباری

رسمی شش دانگ فروشی تبريز امام خمینی