حیاط - 120 تبريز

قیمت فروش: 11,000,000,000 تومان
برای
خانه
120
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

حیاط دو طبقه هر طبقه سرویس کامل

رسمی شش دانگ فروشی تبريز پاستور جدید