اپارتمان - 118 تبريز

قیمت فروش: 3,500,000,000 تومان
برای
اپارتمان
88
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

باز سازی شده بدون پارکینگ اسانسور

رسمی شش دانگ فروشی تبريز کمر بندی