زمین - 116 تبريز

قیمت فروش: 1 تومان
برای
زمین
0
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

حیاط گلنکی برای ساخت و ساز

رسمی شش دانگ فروشی تبريز خیابان عطار نیشاپوری (گلکشت )