حیاط - 113 تبريز

قیمت فروش: 7,500,000,000 تومان
برای
حیاط
153
متر مربع
1
سرویس
2
اتاق

حیاط دو طبقه قابل نشیمن در کوچه 6 متری برای ساخت و ساز

رسمی شش دانگ فروشی تبريز امام خمینی