زمین - 110 تبريز

قیمت فروش: 21,000,000,000 تومان
برای
حیاط
320
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

گلنکی میباشد

رسمی شش دانگ فروشی تبريز باغشمال جدید