مغازه - 105 تبريز

اجاره بها: 60,000,000 تومان
پیشپرداخت: 600,000,000 تومان
برای
مغازه
120
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

همکف 80 متر بالکن 40 متر تمام لوکس

رسمی شش دانگ اجاره ای تبريز باغشمال جدید