• خانه

  حیاط - 120

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ پاستور جدید  _ فروشی

  قیمت فروش: 11,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  120متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 121

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ امام خمینی  _ فروشی

  قیمت فروش: 7,300,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  113متر مربع 1سرویس 2اتاق
 • حیاط

  حیاط - 123

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ باغشمال جدید  _ فروشی

  قیمت فروش: 13,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  131متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 125

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ امام خمینی  _ فروشی

  قیمت فروش: 9,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  125متر مربع 1سرویس 2اتاق
 • حیاط

  حیاط - 126

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ منصور  _ فروشی

  قیمت فروش: 7,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  164متر مربع 1سرویس 2اتاق
 • حیاط

  حیاط - 128

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ پاستور جدید  _ فروشی

  قیمت فروش: 18,600,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  310متر مربع 1سرویس 2اتاق
 • سالن بزرگ

  زیر زمین - 129

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ حافظ  _ فروشی

  قیمت فروش: 1 ریال
  ___________________________________________________
  100متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 130

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ فلکه فجر  _ فروشی

  قیمت فروش: 4,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  100متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 131

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ ولیعصر  _ فروشی

  قیمت فروش: 11,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  90متر مربع 1سرویس 2اتاق