• اپارتمان

  اپارتمان - 111

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ مارالان  _ فروشی

  قیمت فروش: 1 ریال
  ___________________________________________________
  0متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • حیاط

  حیاط - 113

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ امام خمینی  _ فروشی

  قیمت فروش: 7,500,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  153متر مربع 1سرویس 2اتاق
 • حیاط

  حیاط - 106

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ پاستور جدید  _ فروشی

  قیمت فروش: 9,100,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  120متر مربع 2سرویس 3اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 114

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ باغشمال جدید  _ فروشی

  قیمت فروش: 1 ریال
  ___________________________________________________
  0متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 115

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ منصور  _ فروشی

  قیمت فروش: 6,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  100متر مربع 1سرویس 2اتاق
 • زمین

  زمین - 116

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ خیابان عطار نیشاپوری (گلکشت )  _ فروشی

  قیمت فروش: 1 ریال
  ___________________________________________________
  0متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • حیاط

  حیاط - 117

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ حافظ  _ فروشی

  قیمت فروش: 11,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  190متر مربع 2سرویس 3اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 118

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ کمر بندی  _ فروشی

  قیمت فروش: 3,500,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  88متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 119

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ باغشمال جدید  _ فروشی

  قیمت فروش: 1 ریال
  ___________________________________________________
  0متر مربع 1سرویس 1اتاق