• اپارتمان

  اپارتمان - 100

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ امام خمینی  _ فروشی

  قیمت فروش: 35,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  60متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 101

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ باغشمال جدید  _ اجاره ای

  اجاره بها: 25,000,000 ریال
  پیشپرداخت: 500,000,000 ریال
  170متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 102

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ مارالان  _ فروشی

  قیمت فروش: 3,500,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  88متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 103

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ ابرسان  _ فروشی

  قیمت فروش: 1 ریال
  ___________________________________________________
  140متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • مغازه

  مغازه - 105

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ باغشمال جدید  _ اجاره ای

  اجاره بها: 60,000,000 ریال
  پیشپرداخت: 600,000,000 ریال
  120متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 107

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ منصور  _ فروشی

  قیمت فروش: 8,500,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  122متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • حیاط

  حیاط - 108

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ مارالان  _ فروشی

  قیمت فروش: 6,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  300متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • اپارتمان

  اپارتمان - 109

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ مارالان  _ فروشی

  قیمت فروش: 6,500,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  100متر مربع 1سرویس 1اتاق
 • حیاط

  زمین - 110

  آذربایجان شرقی _ تبريز _ باغشمال جدید  _ فروشی

  قیمت فروش: 21,000,000,000 ریال
  ___________________________________________________
  320متر مربع 1سرویس 1اتاق